نماز و ركوع


چه مي شد؟ گر مرا با غربت خود آشنا مي كردچه مي شد سفره اش گر، گل براي غنچه وا مي كردچرا مي كرد دور از چار طفلش بستر خود راگل از چه خويش را از غنچه هاي خود جدا مي كرداگر از گريه اش همسايگان را شكوه بر لب بوددل شب ها نمي زد پلك و آنان را دعا مي كردبه چشم خويشتن ديدم كه بشكستند بازويشولي مادر مگر دامان حيدر را رها مي كردهم از سينه هم از بازوش خون مي رفت در آن روزوليكن مي دويد و باز بابم را صدا مي كردنماز عشق نيّت كرد ما بين در و ديوارولي زان پس ركوع خود ميان كوچه ها مي كردمرا مي برد و دست او به روي شانه ي من بودقد دختر، كنار مادرش كار عصا مي كرد

شاعر
علي انساني