نگاه بي رمق


علي كه آينه ي روشن خداي تو بود هميشه آينه اش روي حق نماي تو بودحديث قدسي «لولاك» معتبر سندي است كه هر چه كرد خدا خلق، از براي تو بودبه خشت خشت سرايت، بهشت بَرد حسد كه توتياي مَلك گَردِ بورياي تو بودملك حضور تو را در نماز عاشق شد وليك شيفته تر از مَلك خداي تو بودز پا نشست علي تا تو راه مي رفتي كه ديد دوش حسين و حسن عصاي تو بودنگاه بي رمقت با علي سخن مي گفت زبان درد دلت در نگاه هاي تو بودبه خانه ي دل او نور داد و دلگرمي جواب گرم سلامي كه با صداي تو بودز گريه ات همه هستي به گريه مي افتاد همين نه شهر مدينه پر از نواي تو برد

شاعر
علي انساني