مظهر پاكي


سلام اي ذره اي پيش تو خورشيد

سلام اي كوثر و ياسين و توحيد

سلام اي مظهر تطهير و پاكي

سلام اي گوهر دنياي خاكي

سلام اي زهره رخشنده زهرا

سلام اي شمع افروزنده زهرا

سلام اي آيه قرآن ثنايت

تمام آفرينش خاك پايت

سلام اي جلوه معبود صادق

ز تو شد وحدت مخلوق و خالق

تويي تفسير قدر و الليل و الشمس

مقامت را كند ادارك كي كس

بناي خلقت و كون وجودي

نداندكس كه هستي و كه بودي

تو يكتا گوهر تابنده باشي

كه بر عرش خدا زينبده باشي

تو نور مطلق كون و مكاني

پس از يزدان خداوند جهاني

مگويم شرك تو مخلوق ربي

كه او رب و تو هم معشوق ربي

تو اسم اعظم مستور اويي

شعاع پرتويي از نور اويي

حقيقت منجلي شد از تو زهرا

شريعت بر نبي شد از تو زهرا

كسي قدر تو را نشناخت زهرا

اگر بشناخت جانش باخت زهرا

در اين عالم نهان شد قدرو جاهت

كه باشد روز محشر جلوه گاهت

عيان كرده در آن وادي به هر كس

كه باشي مالك محشر تو و بس

در آن جا حكمران تنها تويي تو

شفيعي گر بود آنجا تويي تو

چو آبي اندر آن درياي سوزان

ندا آيد ز سوي حي منان

كنون محبوبه ما با سفيري

نما از هر كه خواهي دستگيري

پيامش چون خدا بر تو رساند

ز عشاقت كسي آنجا نماند

همه آيند بر گرد تو مجنون

كشند اين نعره نحن الفاطميون

بگوئيد عاشقي آغاز گشته

كه باب لطف زهرا باز گشته

همه مستند ز اين جلوه نمايي

كه زهرا مي كني كار خدايي

مرا بخشا نمي دانم چه گفتم

ولي ناگه در اين مستي شنفتم

كه يا او فاطمه يا فاطمه او

خدا زهرا بود زهرا خدا هو

شدم مدهوش و ساغر را شكستم

خوشم ديگر كه من زهرا پرستم

چه مي گويي تو آوازه نما بس

مگو اسرار عشقت را به هر كس