محبوب عرشيان


سلام اي ماوراي عقل و افكار

سلام اي شاهكار دست دادار

تو بالاتر ز بالايي قريني

تو هر شب، تو هر شب با خدايت همنشيني

پيمبر را بهشت جاوداني

تو محبوب تمام عرشياني

تو صدها مرتبه اعجاز كردي

گره از كار مولا باز كردي

فراز آسمان ها خانه ي تو

تو شمعي و علي پروانه ي تو

اگر احمد به تو اكرام مي كرد

دلش را نام تو آرام مي كرد

اگر گلبوسه از روي تو ميچيد

خدا را از دو چشمان تو مي ديد

نه فخر مصطفي، فخر خدايي

كه تو بنيان گذار كربلايي

فداي ذكر يارب يارب تو

دو عالم خاك پاي زينب تو

شميم ياس مي آيد ز دستت

حسن، زينب،حسين، هر روز مستت

شود قلب محبان پاره پاره

كه در محشر تو مي آيي سواره

تو مي آيي و چشمت پر ز الماس

به روي دست داري دست عباس

در آن هنگامه غوغا مي كني تو

حسين خويش پيدا مي كني تو

تو در محشر كني يكباره محشر

حسين آيد حضورت ليك بي سر