مادر دعا كن بر ظهور و بر قيامم


اي آفتاب روشن و پر نور خلقت وي ماسوا را معني و منظور خلقتيا فاطمه اي آن كه تو ام الكتابي دنيا تمامي ذره و تو آفتابياي يازده آئينه در آئينه تو وي منبع نور خدائي سينه تومن معني و منظور تو هستم من آخرين آئينه نور تو هستمشد نام تو ذكر لب هرروز و شا مم بر تو درود من ، نثار تو سلامماي مادر غمگين و هجده ساله من نذر تو باشد تا قيامت ناله منمن مهديم ماتم نشين غربت تو تنهاي تنهايم كنار تربت توسيل سرشكم گر دهدامشب امانم تنها مصيبت خوان اين قبر نهانمبغض نهان من گره شد در گلويم بگذار تا درد دل خود را بگويمگريم به ياد آن همه صبر تو مادر هر شب شدم پروانه قبر تو مادرصحن دل وجانم سيه پوش تو باشد اشكم چراغ قبر خاموش تو باشداشك امير المو منين اينجا چكيده بر تربتت از اشك او لاله دميدهمن از خزان باغ تو آتش گرفتم در شعله هاي داغ تو آتش گرفتمعمريست مي سوزم زداغ وماتم تو آتش گرفته جانم از عمر كم توآنان كه پهلوي ترا مادر شكستند دستان باباي مرا پيش تو بستندوقتي برويت نقشي ازسيلي كشيدند بر ماه رويت پرده نيلي كشيدنددر بين دود و آتش و ديوار خانه دشمن چرا مي زد ترا با تازيانهخون دل از غمهاي تو جن وملك خورد برگوشه چشمت چرا زخم فدك خوردتو نخل ايثار ي ولي بازو شكسته آسوده باش اي مادر پهلو شكستهمن وارث شمشير تيز انتقامم مادر دعا كن بر ظهور و بر قيامما ز بس ز داغ تو قرين آه و دردم در هر نمازم قا تلت را لعن كردم

شاعر
سيد هاشم وفايي