گلستان بقيع


بس كه پنهان گشته گل در زير دامان بقيع بوي گل مي آيد از چاك گريبان بقيعمرغ شب در سوگ گل‎هايي كه بر اين خاك ريخت از سر شب تا سحر، باشد غزل‎خوان بقيعناله هاي حضرت زهرا هنوز آيد به گوش از فضاي حسرت آلودِ غم افشان بقيعگوش ده تا گريه‎ي زار علي را بشنوي نيمه شب‎ها از دل خونين و حيران بقيعاين حريم عشق دارد عقده ها پنهان به دل شعله ها سر مي كشد از جان سوزان بقيعاز دل هر ذرّه بيني جلوه گر صد آفتاب گر شكافي ذرّه ذرّه خاكِ رخشان بقيعهر گل اينجا دارد از خون جگر نقش و نگار وه چه خوش رنگ است گلهاي گلستان بقيعبسته ام پيمان الفت با مزار عاشقان خورده عمق جان من پيوند با جان بقيعاي وليّ حق، تسلاّ بخشِ دل‎هاي حزين خيز و سامان ده به گلزار پريشان بقيعسينه اين خاكِ گلگون، هست مالامالِ درد كوش اي غمخوار رنجوران به درمان بقيعاي جهان آباد كن، برخيز و مهر و داد كن باز كن آباد از نو، كوي ويران بقيعچون ببيند هر غروبش مات و خاموش و غريب سيلِ خون ريزد «شفق» از دل به دامان بقي

شاعر
استاد محمدحسين بهجتي «شفق»