گفت و گويي با بقيع


باز كن بر روي من آغوش جان را اي بقيع تا ببينم دوست داري ميهمان را اي بقيعخاكي اما برتر از افلاك داري جايگاه در تو مي بينم شكوهِ آسمان را اي بقيعپنج خورشيدِ جهان‎افروز در دامان تست كرده اي رشك فلك اين خاكدان را اي بقيعمي رسيم از گرد ره با كوله بار اشك و آه بار ده اين كاروانِ خسته جان را اي بقيعبيت الاحزان بود و زهرا، هيچ كس باور نداشت تا كنند از او دريغ آن سايبان را اي بقيععاقبت از جور گلچين، سايه اين گل شكست در بهاران ديد تاراج خزان را اي بقيعگرچه باغ ياس او پُر شد ز گل‎هاي كبود با علي، زهرا نگفت اين داستان را اي بقيعسيلي گلچين چو گردد با رخ گل آشنا بلبل از كف مي دهد تاب و توان را اي بقيعحامل وحي الهي، گاهِ ابلاغ پيام بوسه مي زد بارها آن آستان را اي بقيعاي دريغا روز روشن، دشمنِ آتش فروز بي امان مي سوخت آن دارالأمان را اي بقيعقهر دشمن آنقدر دامن به آتش زد، كه سوخت عاقبت آن طاير عرش آشيان را اي بقيعاي دريغا در ميان شعله، صاحبخانه سوخت سوخت اين ناخوانده مهمان، ميزبان را اي بقيعديگر از آن شب علي از درد، آرامي نداشت داده بود از دست چون آرام جان را اي بقيعبا دلي لرزان، ز بلبل پيكر گل را گرفت ياد داري گريه هاي باغبان را اي بقيعلرزه مي افتد به جانت، تا كه مي آري به ياد لرزش آن دست هاي مهربان را اي بقيعجز تو غم هاي علي را هيچ كس باور نكرد مي كشي بر دوش خود باري گران را اي بقيعباز گو با ما، مزار كعبه‎ي دل‎ها كجاست در كجا كردي نهان آن بي نشان را اي بقيعقطره اي، اما در آغوش تو دريا خفته است كرده اي پنهان تو موجي بيكران را اي بقيعچشم تو خون گريد و «پروانه» مي داند كجاست چشمه‎ي جوشان اين اشكِ روان را اي بقيع
شاعر
استاد محمّد علي مجاهدي «پروانه»