گريه مي كند


گل، بر من و جواني من گريه مي كندبلبل به خسته جاني من گريه مي كنداز بس كه هست غم به دلم، جاي آه نيستمهمان به ميزباني من گريه مي كنداز پا فتاده پا و ز كار اوفتاده دستبازو به ناتواني من گريه مي كندگل هاي من هنوز شكوفا نگشته اندشبنم به باغباني من گريه مي كنددر هر قدم نشينم و خيزم ميان راهپيري، بر اين جواني من گريه مي كندگردون، كه خود كمان شده، با چشم ابرهابر قامت كماني من گريه مي كنداين آبشار نيست كه ريزد، كه چشم كوهبر چهره ي خزاني من گريه مي كندفردا مدينه نشنود آواي گريه امبر مرگ ناگهاني من گريه مي كند

شاعر
علي انساني