كوثر غربت


تلاوت سحر از اشك ديده زهراست

كه اشك ديده ما آفريده زهراست

هر آنكه كوثر غربت ز ديده اش جاري است

يقين به روز جزا برگزيده زهراست

به خط خون به روي باب خانه نوشت

فداي يار شدن، اصل ديده زهراست

همان كه كربلا از وفاي او باقي است

عقيله دو سرا پرورديده زهراست

اگر كه پرچم اسلام ما پا برجاست

به پشت گرمي قد خميده زهراست

دعا كنيد بيايد يگانه منتخبش يابن الحسن

دعا براي ظهورش عقيده زهراست

امشب بهار عشق همرنگ خزان شد

اشك خدا بر غربت مردي روان شد

امشب زمين را هاله غربت گرفته

ماتم جهان بر مادر خلقت گرفته

امشب ز حلقوم نيايش آه آيد

آواي يا زهرا ز بيت الله آيد

گلهاي ياس عشق پر پر گشته آري

گو شَهْ فداي جان كوثر گشته آري

درها تمامي بسته بر مرد غريبت

ذكر آلاله ها امن يجيب است

بابا پر شكسته مهموني ندارد

بال و پر شكسته بهبودي ندارد

امن يجيب كودكان سودي ندارد

شاه ولايت بي مبالي گشته امشب

سجاده صديقه خالي گشته امشب