قصيده در مدح فاطمه زهرا
چنين گفت آدم عليه السلامكه شد باغ رضوان مقيمش مقامكه با روي صافي و با راي صافز هر جانبي مي نمودم طوافيكي خانه در چشمم آمد ز دوربرونش منور ز خوبي و نورز تابش گرفته رخ مه نقابز نورش منور رخ آفتابكسي خواستم تا بپرسم بسيبسي بنگريدم نديدم كسيسوي آسمان كردم آنگه نگاهكه اي آفريننده مهر و ماهضمير صفي از تو دارد صفاصفا بخشم از صفوت مصطفي!دلم صافي از صفوت ماه كنز اسرار اين خانه آگاه كنز بالا صدائي رسيدم بگوشكه يا اي صفي آنچه بتوان بگوش!دعايي ز دانش بياموزمتچراغي ز صفوت برافروزمتبگو اي صفي با صفاي تمامبه حق محمد عليه السلامبه حق علي صاحب ذوالفقارسپهدار دين شاه دُلدل سواربه حق حسين و به حق حسنكه هستند شايسته ذوالمننبه خاتون صحراي روز قيامسلام عليهم ،عليهم سلامكز اسرار اين نكته دلگشايصفي ر از صفوت صفايي نمايصفي چون بكرد اين دعا از صفادرودي فرستاد بر مصطفيدر خانه هم در زمان باز شدصفي از صفايش سر انداز شديكي تخت در چشمش آمد ز دورسرا پاي آن تخت روشن ز نورنشسته بر آن تخت مر دختريچو خورشيد تابان بلند اخترييكي تاج بر سر منور ز نورز انوار او حوريان را سروريكي طوق ديگر به گردن درشبخوبي چنان چون بود در خورشدو گوهر به گوش اندر آويختهز هر گوهري نوري انگيختهصفي گفت يا رب نمي دانمشعنايت به خطي كه بر خوانمشخطاب آمد او را كه از وي سؤالبكن تا بداني تو بر حسب و حالبدو گفت من دخت پيغمبرمبه اين فر فرخندگي در خورمهمان تاج بر فرق من باب مندو دانه جواهر حسين و حسنهمان طوق در گردن من علي استولي خدا و خدايش ولي استچنين گفت آدم كه اي كردگاردرين بارگه بنده راهست بارمرا هيچ از اينها نصيبي دهندازين خستگي ها طبيبي دهندخطابي بگوش آمدش كاي صفيدلت در وفاهاي عالم وفيكه اينها به پاكي چو ظاهر شوندبه عالم به پشت تو ظاهر شوندصفي گفت با حرمت اين احتراممرا تا قيام قيامت تمام

شاعر
سيد جعفر شهيدي