قبر مخفي3


مث مادر مرده ها بزنيد به سينه ها

به خدا كه نداره فاطميه انتها

بيا تا بپرسيم از خدا بين گريه ها

چي بوده تو مدينه گناهِ مادرِ ما

»بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ...«

برا مادر غريب دعا كنيم

صدقه بديم براش رفع هر بلا كنيم

بيا تا دعا كنيم برا حيدر غريب

پاي بستر تا سحر بخونيم أمَنْ يُجيب

»بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ...«

الهي هيچ مادري تو جووني نميره

مادري كه مريضه شفاشو زود بگيره

الهي هيچ مادري نشه سير زِ بودوهست

الهي هيچ وقت نشه بچه اي بي سرپرست

الهي هيچ مادري توي كوچه هاي كين

نشه پيش چشماي پسرش نقش زمين

»بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ...«

الهي هيچ مادري نميره غريبونه

اگه مُرد، تشييع اون نباشه مخفيونه

بدونيد آي آدما دل ما پر شرره

قبر مخفي داشتن از بي مزاري بدتره

بدونيد آي آدما اينم از لطف خداست

قبر مخفيش تو دل همه ي سينه زنهاست

»بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ...«