قبر مخفي2


مادر چرا خاموش گشتي اي عزيزم

در جاي خاليت نشينم اشك ريزم

مادر چرا خاموش كردي خانه ما

ماتم سرا گشته چرا كاشانه ما

زينب چه سازد جاي خاليت عزيزم

مادر كنار قبر تو من اشك ريزم

در شب چرا غسل و كفن بر تو نمودند

مادر چرا قبر تو را مخفي نمودند

مادر چه سان يادم رود اين ناله هايت

ديگر چرا مادر نمي آيد صدايت