فضيلت كوثر


اي كه به بحر شرف گوهر يكتا تويي

آئينه حسن حق ز سر تا پا توئي

گفت ولي خدا، ام ابيها تويي

اختر برج حيا زهره ي زهرا تويي

طاهره و عالمه، بتول عذرا تويي

بضعه ي خير الوري، فاطمه يا فاطمه

در آسمان عفاف ماه بلند اختري

بانوي عظماي دين، حبيبه ي داوري

مليكه ي ملك حق، شفيعه ي محشري

به يازده رهبر دين خدا مادري

حقيقت هل اتي فضيلت كوثري

شكوفه ي طاوها فاطمه يا فاطمه

اي به سپهر وجود نيّر تابان جود

عالمه اي جز تو نيست به راز غيب و شهود

خلقت هستي بود تو را طفيل وجود

ملك به خاك درت نهاده سر بر سجود

از همه كائنات بر تو سلام و درود

در همه صبح و مسا، فاطمه يا فاطمه

تاج سر بوالبشر، خاك سر كوي تو

مشام خير البشر معطر از بوي تو

ديده ي لا هويتان در همه دم سوي تو

جمله سماواتيان گشته ثناگوي تو

چشم و دل مرتضي منور از روي تو

فروغ شمس الضحي فاطمه يا فاطمه

خادمه ي درگهت به رتبه چون مريم است

مرتبه فضه ات نه خود ز سارا كم است

زنده ز انفاس تو بسي مسيحا دم است

گداي كوي تو نه به فكر بيش و كم است

غرق نشاط است و فارغ ز غم عالم است

اي همه هستي ما فاطمه يا فاطمه

شاعر
فراهي كاشاني