فاطميه شعر داغ لاله است


حضرت زهرا عليهاالسلامفاطميه قصه‎گوي رنج‎هاست بهترين تفسيرسوز مرتضي استفاطميه شعر داغ لاله است قصه زهراي هجده ساله استفاطميه آتش‎افروز دل است احتجاجش يك كتاب كامل استفاطميه سينه‎چاك دردهاست شاهد نامردي نامردهاستفاطميه سوز دل را ساز كرد دفتر داغ علي را باز كردفاطميه ماه گل افشردن است فتح باب تازيانه خوردن استفاطميه قفل غم را شد كليد چون كه دارد هم شهيده، هم شهيد
شاعر
ميرزا عباس مهدوي فرد