فاطميه


فاطميه اعتقاد شيعه است

عشق زهرا در نهاد شيعه است

فاطميه آبروي اهل دل

سوختن در گفتگوي اهل دل

فاطميه شاهدي بر بي نشان

غربت مولا اميرالمومنان

فاطميه از ولايت تا ولي

يك ثقيفه فتنه در حق علي

فاطميه شور و حال و گريه است

چشم اگر چشم است مال گريه است

فاطميه محو زهرا بودن است

افتخار نسل زنها بودن است

فاطميه فصل يك تاريخ درد

اين حديث تلخ با دلها چه كرد

فاطميه كوثر پر پر شده

شاخه اي از ياس خاكستر شده

فاطميه رنج محتوم علي

يك ثقيفه حق مظلوم علي

فاطميه ذوالفقاري در نيام

بازتاب گريه هاي ناتمام

فاطميه شرم آتش در بهشت

بيقرار از اشك پيغمبر بهشت

فاطميه سيلي و ياس كبود

يا محمد جرم زهرايت چه بود

فاطميه با ولايت بودن است

خط سرخ رهبري پيمودن است

فاطميه خطبه هاي آتشين

گفتن از حق در حضور غاصبين

فاطميه با اذانهاي بلال

سوختن در آتش اشك زلال

فاطميه ريشه دارد در حجاب

جلوه زهرايي اسلام ناب

فاطميه سر ياس و لاله است

يك حيات هجده ساله است

فاطميه مصحف رنج بتول

اولين غمنامه آل رسول

شاعر
جعفررسول زاده(آشفته)