فاطمه و فاطميه


فاطميه شرح درد فاطمه است

انعكاسي از نبرد فاطمه است

فاطميه انقلابي در سكوت

ناله شب زنده داري در قنوت

فاطميه، ماه مظلوميت است

دشمنان را فصل محكوميت است

فاطميه، فاطمه آزردن است

از خودي ها ضرب سيلي خوردن است

فاطميه، اشك و اندوه و محن

خانه وحي علي آتش زدن

فاطميه با خودي جنگيدن است

خط شكن خانه نشين گرديدن است

فاطميه بر حقيقت تاختن

محسن اندر پشت در انداختن

فاطميه دست مولا بستن است

پهلوي صديقه را بشكستن است

فاطميه چيست، مسجد آمدن

خطبه خواندن حرف آخر را زدن

فاطميه نيست تنها اشك و آه

ابتدا بايد دهي تشخيص راه

فاطميه با ولايت بودن است

نه نفاق و كفر را پيمودن است

فاطميه جلوه اسرار حق

اكثريت كي بود معيار حق

اكثريت از علي بگريختند

طرح بر ضد ولايت ريختند

اكثريت چشم خود را بسته اند

به گروه ضد حق پيوسته اند

اكثريت در نبرد با حسن

ريختند در خيمه ي مولا حسن

شاعر
رحمت الله صادقي