غم جدايي


اي گل خزانم آتش زدي به جانم

اي پرستوي من، رفتي ز آشيانم

در غمت خميدم، اميدم، رفيق خفته زير گل

اي فرشته رويم، چه گويم، چه كرده هجرانت

مرتضي و دوري، صبوري، ندارم و بريده ام

ياد ماهرويت بريزد ستاره از دو ديده ام

ياس نيلوفري، كي مرا مي بري، واي از اين غم جدايي