غسل آيينه


بُرد در شب تا نبيند بي نقاب ماه نوراني تر از خود، آفتاببُرد در شب پيكري همرنگ شب بعد از آن شب، نام شب شد ننگ شبشسته دست از جان، تن جانانه شست شمع شد، خاكستر پروانه شستروشنانش را فلك خاموش كرد ابرها را پنبه هاي گوش كردتا نبيند چشم گردون، پيكرش نشنود تا ضجّه هاي همسرشهم مدينه سينه اي بي غم نداشت هم دلي بي اشك و خون، عالم نداشتنيست در كس طاقت بشنيدنش با علي يا رب چه شد؟ با ديدنشدرد آن جان جهان، از تن شنيد راز غسل از زير پيراهن شنيدجان هستي گشته بود از تن جداي نيستي مي خواست، هستي از خداي***دست دست حق چو بر بازو رسيد آنچنان خم شد كه تا زانو رسيددست و بازو گفتگوها داشتند بهر هم، باز آرزوها داشتنددست، از بازوي بشكسته خجل بازو از دستي كه شد بسته خجلبا زبان زخم، بازو، راز گفت دست حق، شد گوش و آن نجوا شنفتسينه و بازو و پهلو از درون هر سه بر هم گريه مي كردند خونگفت بازو، من كه رفتم خونفشان تو، يدالله، فوق ايديهم، بمان***راز هستي در كفن پيچيده شد لاله اي با ياسمن پوشيده شد