غزل


اي درود و صلوات از طرف دادگرت

اي امامان و نبييّن و خدا مفتخرت

مي كند ناز به بوي خوش فردوس، نسيم

گر به همراه غباري بَرَد از خاك درت

دختران در همه جا دست پدر مي بوسند

تو كه هستي كه زند بوسه به دستت پدرت

به خداوند دو عالم به دو عالم نبود

چون تو و امّ و اب و شوهر و دخت و پسرت

چه خلوصي، چه خضوعي چه خشوعي است ترا؟

كه خدا فخر نمايد به نماز سحرت

شاعر
مرتضي وافي