عصاي مادر


برخيز و پا به پايم، مادر به خانه برگرد

بر رفتنت عصايم، مادر به خانه برگرد

خون مي چكد ز ديده، راه نفس بريده

رنگ از رخت پريده، مادر به خانه برگرد

حسن كريم عالمينه حسن غريب تر از حسينه

ثاني حيا ندارد، شرم از خدا ندارد

رحمي به ما ندارد، مادر به خانه برگرد

حسن كريم عالمينه حسن غريب تر از حسينه

هم سوي خانه جانم، دست تو مي كشاندم

هم چادرت تكاندم، مادر به خانه برگرد

حسن كريم عالمينه حسن غريب تر از حسينه

در اول جواني، از كينه هاي ثاني

رويت شده خزاني، مادر به خانه برگرد

حسن كريم عالمينه حسن غريب تر از حسينه

برخيز و اشك من شوي، برخيز ياعلي گوي

مادر بيا از اين سوي، مادر به خانه برگرد

حسن كريم عالمينه حسن غريب تر از حسينه

كس نيست بهر ياري، بر خاك سر گذاري

قوّت مگر نداري، مادر به خانه برگرد

جانم كشد شراره، دل گشته پاره پاره

بشكسته گوشواره، مادر به خانه برگرد

حسن كريم عالمينه حسن غريب تر از حسينه

يك ناله اي نوايي، كُشتي مرا صدايي

در زير دست و پايي، مادر به خانه برگرد

حسن كريم عالمينه حسن غريب تر از حسينه