عشق نبي


عشق نبي، يار علي، مادر من واي

ياس سرخ و ارغواني، لاله لاله شدي پرپر

پيچيده در بين خونه صداي زينب مضطر

همش مي گه مادر من از غصه آبم مي كني

مرو، مرو مهربونم خونه خرابم مي كني

از غم كبابم مي كني، در تب و تابم مي كني

غم تو تو دلم خيمه زده، مادر ما مهربونه

خواهش من التماسم اينه كه مادر بمونه

عشق نبي، يار علي، مادر من واي

ياس سرخ و ارغواني...