عشق حيدر


اي قرار دل غمدار زينب

بستري مادر بيمار زينب

اي تمام دوعالم خاك پايت

گشته ارض و سماء ماتم سرايت

اي قرار دل غمدار زينب

بستري مادر بيمار زينب

اي همه حاصل من عشق حيدر

دختر ماه و آگاه پيمبر

اي عزيز دل حسين و زينب

كن دعا تو شفاگيري تو مادر

اي قرار دل غمدار زينب

بستري مادر بيمار زينب

مادر خوب من ماه زميني

آفتاب اميرالمومنيني

اي گل نيلي گلزار جانان

فاطمه از علي تو، رو مگردان

اي توان دل كلثوم و زينب

از غمت فاطمه روزم شده شب

اي قرار دل غمدار زينب

بستري مادر بيمار زينب

دلم از خون شده درياو

چشمم چشمه ي جويي

اي قرار دل غمدار زينب

بستري مادر بيمار زينب

خدا را تا بگريم

بيشتر اي اشك و نيرويي

چونان در شهر خود گشتم

غريب و بي كس و تنها

كه غير از چشم گريانم

ندارم يار دلجويي

الهي انتقامم را از آن بيدادوگربستان

كه نه دستي برايم مانده نه پهلو نه بازويي

گرفتم در ميان كوچه پاداشِ

رسالت را چه پاداش گرانقدري چه بازوبند

مدينه، مدينه ضبط و كن اين را كه در امواج دشمن ها

حمايت كرد و از دست خدا بشكسته بازويي نكويي