عزاي ياس كبود


پوشانده است ابر كبودي مدينه رابرلب نمانده شوق سرودي مدينه را

قنديل ماه رنگ پريد ه است تاگرفتگرد عزاي ياس كبودي مدينه را

اي ماه خسته!مرثيه اي سازكرده اي؟اي ابربغض!عقده گشودي مدينه را؟!

يك عرش ازستاره ببين گريه مي كننددرپردي فرازوفرودي مدينه را

زخم شناسنامي تاريخ مافدك!آييني بهار كبودي مدينه را!!

دنيا بدون فاطمه،تاريك،سوت وكورفرقي نداشت بودو نبودي مدينه را

اندازي تمام جهان نور هديه داديك جانماز وعطرسجودي مدينه را

بر گنبد بقيع دلم آشيان گرفتبا قاصدك نوشت درودي مدينه را

اين كفتر ضريح درنيم سوخته استلب تشني دوقطره شهودي مدينه را

آتش گرفت اگر چه دري كرد شعله وردست پليد،دست يهودي مدينه را

بايك اشاره صاعقه مي ريخت آسمانتشباد قهر عادوثمودي مدينه را

لب وانكرده غير دعاي قبيله رانفرين كجا؟ كه فاطمه بودي مدينه را

آيينه نيستم كه بچينم گل حضوريك استغاثه،اذن ورودي مدينه را

خاكم به سركه قافيه انديش ماند ه امخالي است جاي سنگ صبوري مدينه را


شاعر
محمد حسين انصاري نژاد