شنيده مي شود از آسمان صدايي كه ...
شنيده مي شود از آسمان صدايي كه...

كشيده شعر مرا باز هم به جايي كه ...نبود هيچ كسي جز خدا،خدايي كه...

نوشت نام تورا ،نام اشنايي كه ...پس از نوشتن آن آسمان تبسم كرد

و از شنيدنش افلاك دست و پا گم كردنوشت فاطمه، شاعر زبانش الكن شد

نوشت فاطمه هفت آسمان مزين شدنوشت فاطمه تكليف نور روشن شد

دليل خلق زمين و زمان معين شدنوشت فاطمه يعني خدا غزل گفته است

غزل قصيده ي نابي كه در ازل گفته استنوشت فاطمه تعريف ديگري دارد

ز درك خاك مقام فراتري داردخوشا به حال پيمبر چه مادري دارد

درون خانه بهشت معطري داردپدر هميشه كنارت حضور گرمي داشت

براي وصف تو از عرش واژه بر مي داشتچرا كه روي زمين واژه ي وزيني نيست

و شأن وصف تو اوصاف اينچنيني نيستو جاي صحبت اين شاعر زميني نيست

و شعر گفتن ما غير شرمگيني نيستخدا فراتر از اين واژه ها كشيده تورا

گمان كنم كه تورا، اصلا آفريده توراكه گرد چادر تو آسمان طواف كند

و زير سايه ي آن كعبه اعتكاف كندملك ببيند وآنگاه اعتراف كند

كه اين شكوه جهان را پر از عفاف كندكتاب زندگي ات را مرور بايد كرد

مرور كوثر و تطهيرو نور بايد كرددر آن زمان كه دل از روزگار دلخور بود

و وصف مردمش الهاكم التكاثر بوددرون خانه ي تو نان فقر آجر بود

شبيه شعب ابي طالب از خدا پر بودبهشت عالم بالا برايت آماده است

حصير خانه ي مولا به پايت افتاده استبه حكم عشق بنا شد در آسمان علي

علي از آن تو باشد... تو هم از آن عليچه عاشقانه همه عمر مهربان علي!

به نان خشك علي ساختي، به نان علياز آسمان نگاهت ستاره مي خواهم

اگر اجازه دهي با اشاره مي خواهمبه ياد آن دل از شهر خسته بنويسم

كنار شعر دو ركعت نشسته بنويسمشكسته آمده ام تا شكسته بنويسم

و پيش چشم تو با دست بسته بنويسمبه شعر از نفس افتاده جان تازه بده

و مادري كن و اينبار هم اجازه بدهبه افتخار بگوييم از تبار توايم

هنوز هم كه هنوز است بي قرار توايماگر چه ما همه در حسرت مزار توايم

كنار حضرت معصومه در كنار توايمفضاي سينه پر از عشق بي كرانهء توست

كرم نما و فرود آ كه خانه خانهء توست


شاعر
سيد حميد رضا برقعي