شميم فاطميه


حاصل باغ نبوت

تا در بيت الحرام از آتش بيگانه سوختكعبه ، ويران شد ، حرم از سوز صاحبخانه سوختشمع بزم آفرينش با هزاران اشك و آهشد چنان ، كز دود آهش سينه ي كاشانه سوختآتشي در بيت معمور ولايت شعله زدتا ابد ز آن شعله ، هر معمور و هر ويرانه سوختآه از آن پيمان شكن كز كينه ي خم غديرآتشي افروخت تا هم خمّ و هم خمخانه سوختليلي حُسن قدَم چون سوخت از سَر تا قَدَمهمچو مجنون ، عقل رهبر را دل ديوانه ، سوختگلشن فرّخ فر توحيد ، آن دم شد تباهكز سُموم شرك ، آن شاخ گل فرزانه سوختگنج علم و معرفت ، شد طعمه ي اَفعي صفتتا كه از بيداد دونان گوهر يكدانه سوختحاصل باغ نبوت ، رفت بر باد فناخرمني در آرزوي خام آب و دانه، سوختكركس دون ، پنجه زد بر روي طاووس اَزلعالَمي از حسرت آن جلوه ي مستانه سوختآتشي ،آتش پرستي ، در جهان افروختهخرمن اسلام و دين را ، تا قيامت سوخته
شاعر
آيت الله محمد حسين غروي اصفهاني (مفتقر)