شمع دل


گفته اند اين خبر ارباب عقول

كه چنين آمده در حال رسول(ص)چون كه شمع دل از اين خانه برفت

بر هوا دود ز پروانه برفتعالمي از غم او محزون شد

حضرت فاطمه بس دل خون شدبس كه از فاطمه دل سوخته بود

يثرب از ناله اش افروخته بودناله فاطمه بگداخت بسي

كارها را به هم انداخت بسيزين مصيبت همه اشباه رجال

به علي شكوه كنان پر ز ملالهمه گفتند كه گشتيم ملول

بس كه ناليده در اين شهر بتولنيست گر پيرو قانون زهرا

مردم آزاري اين شهر چرا؟همه گفتند بگو با زهرا

روزها گريه كند يا شبهاتا دل فاطمه آشفته شده

خانه هامان همه آشفته شدهحرف بر حضرت صديقه رسيد

پاي از دامن آن شهر كشيدگفت گر اشك نريزم چه كنم؟

با عدو گر نستيزم چه كنم؟كوهها يار سزاوار منند

شهدا محرم اسرار منندچون سخن از شرر آهم رفت

به سر قبر عمو خواهم رفتتا بگويم ستم ظالم را

مي زنم ناله بني هاشم راصبح زهرا چو ز يثرب مي رفت

رجعتش تا دم مغرب مي رفتساكن كلبه احزان شده بود

همدم كوه و بيابان شده بودآب شد در ره آن خاك، تنش

سوخت رخسار حسين و حسنشسايباني كه علي ساخته بود

دشمن از كينه اش انداخته بودگريه بانگي است كه عالم گير است

گريه گر گريه بود شمشير است