شمع خانه


اي نور قلب عاشقم، شمع اين خانه تويي

زهرا زهرا، مرو مرو، لطف كاشانه تويي

اي مرغ پر شكسته ي افتاده كنج قفس

از فرط غصّه فاطمه نمانده در سينه نفس

ممنونم اگر نروي، مي ميرم اگر بروي زهرا مرو مرو

اي نخل بريده ثمر،اي مادر كشته به زهر زهرا مرو مرو

لاله ي پرپر شده ام، زهرا برخيز

من هم بي مادر شده ام، زهرا برخيز