شب غم


شب غم من سحر نداره، واي مادر

دلم به حال تو بي قراره، واي مادر

مي ريزه از آسمون چشمام، واي مادر

ز درد پهلوي تو ستاره، واي مادر

مادر، مادر مرو(4)

اي ماه مهربان، طوباي قدكمان

از دست من مرو، مادر پيشم بمان، مادر

مادر، مادر مرو(4)

شب غم من...

مادر آزرده اي، چون گل پژمرده اي

در پيش چشم من، تو سيلي خورده اي

مادر، مادر مرو(4)

گرفته ماه و وقت اذونه، واي مادر

رو گونه ي ما خراشِ خونه، واي مادر

هر يه قدم رو زمين مي شيني، واي مادر

ديگه نمونده راهي تا خونه، واي مادر

مادر، مادر مرو(4)

پاهات نداره توون مي دونم، واي مادر

من تو رو تا خونه مي رسونم، واي مادر

با گريه خاكاي چادرت رو، واي مادر

تا نبينه بابا مي تكونم، واي مادر

بيمارِ حيدري، ياسِ پيغمبري

در بين كوچه ها، گشتي نيلوفري

مادر، مادر مرو(4)