سينه سوخته


اي شمع سينه سوخته ي انجمن علي تقدير تست سوختن و ساختن، علياي رهبري كه منزوي ات كرده جهل خلق اي آشناي درد، غريب وطن عليمن پهلويم شكسته و تو دل شكسته اي من بر تو گريه مي كنم و تو، به من عليمن سينه خُرد گشته و تو سينه سوخته من با تو گفتم و تو به كس دم مزن عليمن بازويم سيه شده تو دست، روي دست بر گو كجاست بازوي خيبر شكن عليسربسته به، كه بعد حمايت ز حقّ تو در اختيار من نَبُوَد دست من عليگفتم به شب كفن كن و شب دفن كن وليك از تن نمانده هيچ براي كفن علي

شاعر
علي انساني