سلام بي جواب


الابذكراللَّه تطمئن القلوب

خورشيداميدما شده همرنگ غروب

سلام بابا بي جوابه روي دستاش جاي طنابه

دلا از غم كبابه عيبي نداره ما هم خدايي داريم

الابذكراللَّه تطمئن القلوب

خورشيداميدما شده همرنگ غروب

همه نفسا مونده توسينه تواستراحت همه مردم صدانمي آدازمدينه

تومدينه توي خونه صداي ناله هاي خسته كبوترهاي پرشكسته

توحياطي فرشته هايي كه دست بسته مي آ ن ازاوج آسمونا

همگي هم نواي لبهاي بچه هايي كه مي خونن براي مادربراي زهرا

همه خوابند ومابيداروخسته اما

عيبي نداره ماهم خدايي داريم

سلام بابا بي جوابه روي دستاش جاي طنابه

دلا از غم كبابه عيبي نداره ما هم خدايي داريم

الابذكراللَّه تطمئن القلوب

خورشيداميدما شده همرنگ غروب

تن مجروح مادري كه توعمق خوابه خوشي بچه ها ومادرعين سرابه

دلالبريزالتهابه و زمين وآسمون دراضطرابه ياييدبياييدتشييع جنازه ثوابهيه صداي ضعيفي كه به گوش عالم مي رسه صداي قطره هاي آبه

يه نفر گرم غسل بانوي عالمينه تنهاي تنها

مي خونه روضه ي زهرامي خونه روضه زيرلبها عيبي نداره ماهم خدايي داريم

الابذكراللَّه تطمئن القلوب

خورشيداميدما شده همرنگ غروب

امون ازدست اين دل امون ازدست اين دل امون ازدست اين دل