سفارش حسين


غريبه ام من، كي نمي دونه، دردمو تنها خدا مي دونه

دلم مي خواد يه بار ديگه دخترم و صدا كنم

اما ديگه نا ندارم كه تا لبامو واكنم

دلم مي خواد يه بار ديگه شونه به موهاش بزنم

اما ديگه جون ندارم تا دستمو بالا كنم

دلم مي خواد يه بار ديگه مثل تموم مادرا

دخترم و توي بغل بگيرم و نگاه كنم

دلم مي خواد يه بار ديگه با اشك دونه دونه ام

سفارش حسين و به اسير كربلا كنم

غريبه ام من، كي نمي دونه، دردمو تنها خدا مي دونه

دلم مي خواد يه بار ديگه با قد و قامت خمم

تكيه به زينبم كنم رو به سوي بابا كنم

دلم مي خواد يه بار ديگه بدون رو گرفتن از

علي و جمع بچه ها خونه رو با صفا كنم

دلم مي خواد يه بار ديگه مدافع علي باشم

اين تن و جون خسته رو فداي مرتضي كنم

غريبه ام من، كي نمي دونه، دردمو تنها خدا مي دونه