سرسلسله نسل پيمبر(ص)


دنياست چو قطره اي و دريا، زهراكي فرصت جلوه دارد اينجا، زهراقدرش بود امروز نهان، چون ديروزهـنگـامـه كنـد وليـك فـردا، زهــراخالق چو كتاب خلقت انشا فرمودعالم چو الفبا شد و معني ، زهرا"احمد " كه خدا گفت به مدحش "لولاك"كي مي شدي آفريده، لولا ، زهرا"طاها" و "علي" دو بيكران دريايندقرآن برزخ ما بين دو دريا، زهرااو سر خدا و ليلة القدر نبي استخير دو سرا، درخت طوبي، زهرابر تخت جلال، از همه والاتربر مسند افتخار، يكتا، زهرادر "آل كسا" محور شخصيت هاستما بين "آب" و "بعل" و "بنيها" ، زهراسرسلسله نسل پيمبر كوثرسرچشمه نور چشم طاها ، زهراتنها نه همين مادر سبطين است اوفرمود نبي : "ام ابيها" ، زهراآن پايه كه ديروز پيمبر بنهادامروز نگهداشته برپا ، زهرااز " احمد" و "مرتضي" چه باقي مانداز مجمعشان، شود چو منها ، زهراحرمت بنگر كه در صفوف محشريك زن نبود سواره الاّ ، زهراهنگام شفاعت چو رسد روز جزاكافي است براي شيعه، تنها ، زهراحيف است "حسانا" كه در آتش سوزدآن شيعه كه ورد اوست؛ زهرا، زهرا

شاعر
حبيب چايچيان (حسان)