ستاره ي عشق مرتضي


ستاره عشق مرتضي مرو به خواب مرو به خواب مرو به خواب

ببين زمين گير تو شده ابوتراب ابوتراب ابوتراب

مي ري و تنهام مي ذاري

واويلا واويلا واويلا

توي غربت جام مي ذاري

واويلا واويلا واويلا

تلقين حيدرو مي خوني

واويلا واويلا واويلا

وقتي لرزون گام مي ذاري

واويلا واويلا واويلا

چراغ كاشانه ي علي مشو خموش مشو خموش مشو خموش

به پيش چشمان حسنين مرو زهوش مرو زهوش مرو زهوش

ستاره عشق مرتضي مرو به خواب مرو به خواب مرو به خواب

ببين زمين گير تو شده ابوتراب ابوتراب ابوتراب

چه كسي راهت رو بسته

واويلا واويلا واويلا

زير چشمت يه گل نشسته

واويلا واويلا واويلا

رو لبت خنده نمي ياد

واويلا واويلا واويلا

دلم از داغت شكسته

واويلا واويلا واويلا

نخواه تو مرگت رو از خدا

واويلا واويلا واويلا

مشو تو از مرتضي جدا

واويلا واويلا واويلا

ستاره عشق مرتضي مرو به خواب مرو به خواب مرو به خواب

ببين زمين گير تو شده ابوتراب ابوتراب ابوتراب

اي صفاي خانه ي من

واويلا واويلا واويلا

مرو از كاشانه ي من

يازهرا يازهرا يازهرا

با چشاي خسته نظر كن

يازهرا يازهرا يازهرا

اشك دانه دانه ي من

يازهرا يازهرا يازهرا

چراغ كاشانه ي علي مشو خموش مشو خموش مشو خموش

به پيش چشمان حسنين مرو زهوش مرو زهوش مرو زهوش

ستاره عشق مرتضي مرو به خواب مرو به خواب مرو به خواب

ببين زمين گير تو شده ابوتراب ابوتراب ابوتراب