رسم اهل عزا


رسم اهل عزا

اين سخن هست ز آل معصوم

بين اعراب بود اين مرسومتا كه يك مؤمني از اهل عرب

رود از دار فنا جانب ربچند روزي دگر از بيت عزا

نرود سوي سما دود غذاگفت راوي كه پس از مرگ رسول

درعزاخانه زهراي بتولديده ام ديد به كاشانه او

دود بالا رود از خانه اودر تعجب بشدم از چه سبب

شده در خانه او ترك ادببدويدم به سوي اهل عزا

كه بپرسم سبب طبخ غذاناگهان چشم من از دور بديد

طعم آن دود غذا را بچشيدراه آن كوچه كه مسدود شده

خانه وحي پر از دود شدهآتش از بس كه برافروخته بود

در و ديوار همه سوخته بودآنچه ديدم به ظهور و به شهود

فاطمه بود در آن آتش و دودهاتفي گفت علي خانه نشست

پهلوي فاطمه از دربشكستبهر مظلومي زهراي عزيز

اشك اي ديده آرام بريز