دل صديقه كبري گرفته


خداوندا چرا دل‎ها گرفته جهان را ماتمي عظمي گرفتهچرا سرها بود بر زانوي غم سحاب تيره عالم را گرفتهچه غوغايي به يثرب گشته برپا كه موج فتنه ها بالا گرفتهز جور امت و هجران بابا دل صديقه كبري گرفتهزدند آتش به درب مهبط وحي كه دودش گنبد خضرا گرفتهاميرمؤمنان سردار اسلام غم عالم به قلبش جا گرفتهفدك را از كف دخت پيمبر رياكاران بي پروا گرفتهچه رخ داده مگر از بهر زهرا كه روي خويش از مولا گرفتهمه برج نبوت منخسف شد كه قرص صورت زهرا گرفتهسيه كرده است قنفذ بازويش را به دستوري كه زان رسوا گرفتهگلويش را فشار غصه و غم ز دست بي وفائي‎ها گرفتهاميد از زندگي ببريده ديگر ز دنياي دني دل‎ها گرفتهنه تنها سوخت «فولادي » از اين درد كه غم بر دهر و مافيها گرفته

شاعر
حسين فولادي