درمان زهرا


دوست دارم مادرم زهرا بيابم در بقيع

راز دل گويم خدا با اين شهيدان بقيع

كي شود مهدي بيايد نور چشم فاطمه

قبر زهراي شهيده را نمايد بر همه

كن دعا اي فاطمه كه مهديت آيد دگر

صبح و شام اين مهدي تو مي خورد خون جگر

خيز مادر جان دعا كن كه اجابت مي رسد

مهديت با شيشه دارو و درمان مي رسد

تو ظهورش را طلب كن نزد رب العالمين

ريشه ظلم و ستم بر مي كند او از زمين