در مقام روز مادر


در خور مدح و ثنايي مادر

مظهر عشق و صفايي مادر

هستي من همه از هستي توست

آيت مهر خدايي مادر

باغبان چمن ايماني

گل گلزار وفايي مادر

تو گل سر سبد احساني

معني راز بقائي مادر

كي فراموش كنم مهر تو را

چون مرا راهنمايي مادر

خاك پاي تو بود بوسه گهم

بر دل خسته شفايي مادر

دارم اميد مرا عفو كني

ديده اي گر كه خطايي مادر

فكر و ذكرم بود اين غم آيا

از رحيمي تو رضايي مادر

شاعر
حاج علي رحيمي(خادم)