در فراق ياس، مشكي پوشيم


عشق من! پاييز آمد مثل پار باز هم، ما باز مانديم از بهاراحتراق لاله را ديديم ما گُل دميد و خون نجوشيديم مابايد از فقدان گل، خونجوش بود در فراق ياس، مشكي پوش بودياس بوي مهرباني مي دهد عطر دوران جواني مي دهدياس‎ها يادآور پروانه اند ياس‎ها پيغمبران خانه اندياس ما را رو به پاكي مي برد رو به عشقي اشتراكي مي بردياس در هر جا نويد آشتي‎ست ياس دامان سپيد آشتي‎ستدر شبان ما كه شد خورشيد؟ ياس بر لبان ما كه مي خنديد؟ ياسياس يك شب را گُل ايوان ماست ياس تنها يك سحر مهمان ماستبعد روي صبح پرپر مي شود راهي شب‎هاي ديگر مي شودياس مثل عطر پاك نيت است ياس استنشاق معصوميت استياس را آيينه ها رو كرده اند ياس را پيغمبران بو كرده اندياس بوي حوض كوثر مي دهد عطر اخلاق پيمبر مي دهدحضرت زهرا دلش از ياس بود دانه هاي اشكش از الماس بودداغ عطر ياس زهرا زير ماه مي چكانيد اشك حيدر را به چاهعشق محزون علي ياس است و بس چشم او يك چشمه الماس است و بساشك مي ريزد علي مانند رود بر تن زهرا، گل ياس كبود

شاعر
احمد عزيزي