خت مرتضي


دختر عمو كجا ميري آخه بگو چه ديده اي

كه مثل بخت مرتضي دل از علي بريده اي

پسر عمو چيكار كنم طاقت موندن ندارم

حتي توونِ نمازِ نشسته خوندن ندارم

دختر عمو با رفتنت داري كبابم مي كني

خانوم خوب خونه ام خونه خرابم مي كني

پسر عمو گريه نكن زهرا فداي سرته

از اين به بعد خونه دارِ خونه ي تو دخترته