ثناي فاطمه


جهان آفرينش را شكوهي ديگر است امشب

زمين و آسمان از هر شبي زيباتر است امشب

فلك آراسته بزمي ز ماه و زهره و پروين

عطارد باده گردان، مشتري، را مشگر است امشب

زمين گلشن، فلك روشن بشر شادان ملك خندان

فضا خرم هوا دلكش صبا جان پرور است امشب

بگوش دل شنو آواي مرغ شب كه مي گويد

شب ميلاد زهرا دختر پيغمبر است امشب

چه زهرا عصمت پاك خدا ناموس پيغمبر

چه زهرا كز فروغش ملك هستي انور است امشب

خدا تبريك مي گويد ملك تسبيح مي خواند

كه ختم الامرسلين را دختري مه پيكر است امشب

چه دختر بضعه خاتم چه دختر مفخر آدم

كه ميلادش بشر را سوي رحمن رهبر است امشب

از اين مهر جهان آرا كه تابيد از سپهر دين

دل هر ذره اي تابان همچو خاور است امشب

ببار اي بر رحمت رحمتت را بر گنه كاران

كه رحم رحمةللعالمين را در بر است امشب

مؤيد گر سيه شد از گنه طومار اعمالت

ثناي فاطمه روشنگر اين دفتر است امشب

شاعر
سيدرضا مؤيد