تشييع آيينه


نيمه شب تابوت را برداشتند

بار غم بر شانه ها بگذاشتندهفت تن، دنبال يك پيكر، روان

وز پي آن هفت تن، هفت آسماناين طرف، خيل رُسُل دنبال اوآن طرف احمد به استقبال اوظاهراً تشييع يك پيكر وليباطناً تشييع زهرا و علي

امشب اي مَه، مهر ورزو، خوش بتابتا ببيند پيش پايش آفتابدو عزيز فاطمه همراهشانمشعل سوزانشان از آهشانابرها گريند بر حال عليميرود در خاك آمال علي

چشم، نور از دست داده، پا، رمقاشك، بر مهتاب رويش، چون شفقدل، همه فرياد و لب، خاموش داشت

مُرده اي تابوت، روي دوش داشتآه، سرد و بغض، پنهان در گلويبود با آن عدّه، گرم گفت و گوي

آه آه اي همرهان، آهسته تر

ميبريد اسرار را، سر بسته تراين تنِ آزرده باشد جان منجان فدايش، او شده قربان من

همرهان، اين ليله ي قدر من استمن هلال از داغ و اين بدر من استاشك من زين گل، شده گلفام ترهستي ام را ميبريد، آرامتروسعت اشكم به چشم ابر نيستچاره اي غير از نماز صبر نيستچشم من از چرخ، پُر كوكب ترستبعد از امشب روزم از شب، شب ترست

زين گل من باغ رضوان نفحه داشتمصحف من بود و هجده صفحه داشت

مرهمي خرج دل چاكم كنيدهمرهان، همراه او خاكم كنيد
شاعر
محمد علي مجاهدي