تشييع آيينه


نيمه شب تابوت را برداشتند بار غم بر شانه ها بگذاشتندهفت تن، دنبال يك پيكر، روان وز پي آن هفت تن، هفت آسماناين طرف، خيل رُسُل دنبال او آن طرف احمد به استقبال اوظاهراً تشييع يك پيكر ولي باطناً تشييع زهرا و عليامشب اي مَه، مهر ورزو، خوش بتاب تا ببيند پيش پايش آفتابدو عزيز فاطمه همراه شان مشعل سوزان شان از آه شانابرها گريند بر حال علي مي رود در خاك آمال عليچشم، نور از دست داده، پا، رمق اشك، بر مهتاب رويش، چون شفقدل، همه فرياد و لب، خاموش داشت مُرده اي تابوت، روي دوش داشتآه، سرد و بغض، پنهان در گلوي بود با آن عدّه، گرم گفت و گوي***آه آه اي همرهان، آهسته تر مي بريد اسرار را، سر بسته تراين تنِ آزرده باشد جان من جان فدايش، او شده قربان منهمرهان، اين ليله ي قدر من است من هلال از داغ و اين بدر من استاشك من زين گل، شده گلفام تر هستي ام را مي بريد، آرام تروسعت اشكم به چشم ابر نيست چاره اي غير از نماز صبر نيستچشم من از چرخ، پُر كوكب ترست بعد از امشب روزم از شب، شب ترستزين گل من باغ رضوان نفحه داشت مصحف من بود و هجده صفحه داشتمرهمي خرج دل چاكم كنيد همرهان، همراه او خاكم كنيد

شاعر
علي انساني