تبريك به مهدي


يابن الحسن اي نگار زهرا

تعجيل نما بهار زهرا

بگشا تو گره ز كار زهرا

بنما به همه مزار زهرا

در باز كن اي اميد دلها

شد وقت عطا و عيد زهرا

اي كوثر جاري دل من

بنما نظري به مشكل من

بگذار قدم به منزل من

تو نور بده به حاصل من

تا من در خانه ات بمانم

جان را به قدوم تو فشانم

جز تو به خدا كسي ندارم

از دوري تو بي قرارم

بنگر كه چگونه گشته كارم

عادت به گناه شد شعارم

گر تو بدهي ز نو توانم

مقبول شوم در امتحانم

برگرد قرار جان زهرا

ما را تو بخر به جان زهرا

تا اينكه به كار تو بياييم

ياري تو تا فرج نماييم

اما همه بي قرار باشند

آشفته در انتظار باشند

گلشن به همه نويد داده

وعده به ظهور عيد داده

آيد ثمر تمام خلقت

ايجاد گر قوام خلقت

آيد گوهر نبي اكرم

نور بصر سفير اعظم

زيبايي دامان خديجه

شادابي گلشن خديجه

آيد همه ي اميد حيدر

ساقي برسد ز عصر كوثر

آنكس كه فروغ جاودان است

محبوب زمين و آسمان است

جانم شده مبتلاي زهرا

آيد ز حرم صداي زهرا

يك عمر دويده ام كه آيد

بر گوش دلم نواي زهرا

از لطف خداي مهربانم

شد خلقت ما براي زهرا