پرستاري ندارم


چه غم گر هر كسي از من بجز غم رو بگرداندمبادا از سرم رو كاسه ي زانو بگرداندرهين منّت دردم كه بنشسته به پهلويمبه بستر، او مرا زين سوي، بر آن سو بگرداندنگاه شوهر تنهاي من اين راز مي گويدكه ديده؛ همسري از همسر خود رو بگرداندز بس بيزارم از دشمن عيادت چون كند از منكمك از فضّه گيرم تا رخم از او بگردانددلم را مژده دادم تا اجل آيد به امدادمكجا بيمار رو، از كاسه ي دارو بگرداندپرستاري ندارم بر سر بالين بيماريمگر آهم ازين پهلو به آن پهلو بگرداندفدايي علي هستم پي حفظش دلم خواهداجل دست مرا گيرد به دور او بگرداند

شاعر
علي انساني