بيت وحي


واي اگرمادر زخانه پركشي

ازغمت باباو مارا مي كشي

اي گُل حيدر مرو

مادر اي مادر مرو

فاطمه يا فاطمه

بس كه اي مادر شتابان مي روي

قاتل جان يتيمان مي روي

كلبه را محزون مكن

ديده ها را خون مكن

فاطمه يا فاطمه

بيت وحي و ناله هاي فاطمه

مرتضي و اشك و آه و زمزمه

يار حيدر كشته شد

بين خون آغشته شد

فاطمه يا فاطمه