بوي لاله پر پر


شب شد و علي دارد ناله غريبانه

گريه مي كند تنها در عزاي ريحانه

اي خدا شده تنها علي

با علي و يا مولا علي

آه و ناله و افغان از دل علي خيزد

خون به جاي اشك امشب از دو ديده مي ريزد

اي خدا شده تنها علي

يا علي و يا مولا علي

لاله زار حيدر را شادي و صفا رفته

يا علي شدي تنها همسرت كجا رفته

اي خدا شده تنها علي

يا علي و يا مولا علي

سينه علي پر خون همچو لاله صحرا

اي مدينه كو زهرا اي مدينه كو زهرا

اي خدا شده تنها علي

يا علي و يا مولا علي

از مدينه مي آيد بوي لاله پر پر

آمده شب و دارد همچو ني نوا حيدر

اي خدا شده تنها علي

يا علي و يا مولا علي

شاعر
حسن مفيدي