بهشت مصطفي


باز عالم چون بهشتي خرم است

از چه يارب اين صفا در عالم است

ملك هستي نقش زيبايي گرفت

آسمان هم نور زهرائي گرفت

ماسوا گلبوي تقوي يافته

روشني از نور زهرا يافته

به خديجه اسوه صبر و يقين

بانوي اسلام و ام المومنين

حق عطا فرموده از پا تا سرش

خوانده احمد بضعه، يزدان كوثرش

خلقت او افتخار انبياء

عصمت او افتخار اولياء

خانه اش سرچشمه ي اميدها

دامنش تابشگر خورشيدها

فاطمه محبوبه پروردگار

فاطمه محبوبه دارالقرار

هستي عالم همه از هست او

بوسه مي زد مصطفي بر دست او

در حيا و در عفاف و در وقار

بانوان را او بود آموزگار

هر كه راه او به خرسندي گرفت

در دو عالم آبرومندي گرفت

مكتب او منشأ آزادي است

اي مويد اهل دل را هادي است

شاعر
سيدرضا مؤيد