بهانه زهرا 2


دلم گرفته بهانه، بهانه ي زهرا

ببر تومرغ دلم را به خانه ي زهرا

به يا علي، دل ما را تو نور باران كن

كه هست اسم خدا و ترانه ي زهرا

بيا كه ذكر ظهور تو ورد زهرا بود

ظهور توست كليد خزانه ي زهرا

براي اين كه دل من ز خواب برخيزد

رسان به گوش فغان شبانه ي زهرا

چه مي شود دل من با تو همسفر گردد

كه عاقبت برسم من به خانه ي زهرا

به حق دست شكسته دل مرا مشكن

بده تو رزق دلم از اعانه ي زهرا

تمام ترس دل من ز هجر تو اين است

شوم شبيه عدوي زمانه ي زهرا

بيا و همچو رفيقان مرا فدايي كن

كه در تنم بگذاري نشانه ي زهرا