بهانه زهرا 1


اي از تب و تاب عشق، برتر

از رتبه عقل هم، فراتر

اي روح زلال روشن آب

اي آبرو و شكوه مهتاب

از مريم و ساره برتري تو

سرچشمه پاك كوثري تو

سرسبزترين كرانه، زهراست

در خلقت گل بهانه زهراست

چشمان خديجه روشن از اوست

سرسبزي باغ و گلشن از اوست

شد حجب و حجاب زينت زن

پاينده ترين فضيلت زن

از سوگ تو، رنگ ناله داريم

چون لاله، غمين و داغداريم

در سوگ تو، دل سياه پوشيد

از سينه، تمام، آه جوشيد

در سوگ تو روز و شب نداريم

در آتش هجر بي قراريم

خورده است تبر به ريشه ما

انگار شكسته شيشه ما

بر غيرت خويش چشم بستند

تا پهلوي فاطمه شكستند

از بغض علي، جهان خزان شد

خون از دل آسمان روان شد

امشب علي غريب و تنهاست

تا صبح كنار خاك زهراست

با هم، دلمان به خو ن نشسته است

مانند دل علي شكسته است

شاعر
محدثه بديعي