به خاطر علي


داروندارم علي، باغ و بهارم علي

قبول صد خطر كنم فقط به خاطر علي

ز جان خود گذر كنم فقط به خاطر علي

سر مستم و جان بر كفم، بانگ علي علي زنم

به پشت در خطر كنم، فقط به خاطر علي

پاي به هر طرف كنم، قلبم كه بهر او تپد

من شب خود سحر كنم فقط به خاطر علي

واي اگر دست علي در خانه اش بسته شود

خون از غمش جگر كند فقط به خاطر علي

داروندارم علي، باغ و بهارم علي